zmiana wielkości czcionki 

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WSCHOWA                       POWRÓT DO WERSJI GRAFICZNEJ
 

  PCPR

 TURNUSY REHABILITACYJNE

 LIKWIDACJA BARIER

ŚRODKI POMOCNICZE

 REHABILITACJA ZAWODOWA

 ULGI I UPRAWNIENIA

 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 WNIOSKI  

 AKTY PRAWNE


PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

TURNUSY REHABILITACYJNE

Turnus to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. Turnusy  przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych.


Osoba niepełnosprawna, która ubiega się o dofinansowanie powinna :

● posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, lub
  orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem
  (orzeczenia KRUS wydane po 01 stycznia 1998r. nie podlegają
  przełożeniu na stopnie niepełnosprawności)
● złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do turnusu do
  właściwego dla miejsca zamieszkania PCPR

Czas trwania turnusów wynosi, co najmniej 14 dni. Turnusy organizowane są wyłącznie na terenie kraju, w formie:

● stacjonarnej
● niestacjonarnej

Turnusy mogą być organizowane przez ośrodki, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę - z wyłączeniem turnusów organizowanych w formie niestacjonarnej.

Rodzaje turnusów organizowanych przy udziale środków Funduszu:

● ogólnousprawniający z programem rekreacyjno-wypoczynkowym;
   (realizowane i dofinansowywane do 31 grudnia 2008r.)
● specjalistyczne, w szczególności z programem:
- rekreacyjno-sportowym i sportowym,
- szkoleniowym,
- psychoterapeutycznym,
- rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia,
- nauki  funkcjonowania z niepełnosprawnością,
- usprawniająco-rekreacyjny.

Warunki jakie powinna spełniać osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:

- została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod opieką którego się znajduje;
( Zał. nr 3 Wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym) ;

- dokona wyboru ośrodka organizującego turnus zgodnie z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza kierującego;

- w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON;

- weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;

- nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika turnusu;

- złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art.10e ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
zobowiąże się do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporządzonej nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą rozpoczęcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod którego opieką się znajduje, według wzoru stanowiącego załącznik nr1.

Z dofinansowania do turnusów może skorzystać również opiekun osoby niepełnosprawnej pod warunkiem, że:

- lekarz kierujący osobę niepełnosprawną na turnus wyraźnie zaleci uczestnictwo opiekuna;
- nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
- ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym
  członkiem rodziny osoby wnioskującej,
- nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie.

Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie finansowanym w części lub całości na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi:

27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia, osoby niepełnosprawnej w wieku 16 - 24 lat uczącej się i niepracującej;

25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;

18% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

18% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Wnioski pobiera się i składa w Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, które znajduje się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ul. Pl. Kosynierów 1c, III piętro, pok .308. Kompletne wnioski są do pobrania w zakładce WNIOSKI

W celu uzyskania szerszych informacji dotyczących turnusów rehabilitacyjnych zapraszamy do Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych znajdującego się przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ul. Pl. Kosynierów 1c tel. (065) 540-17-59 od poniedziałku do piątku w godzinach
10.00 - 14.00.