zmiana wielkości czcionki 

 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WSCHOWA                       POWRÓT DO WERSJI GRAFICZNEJ
 

  PCPR

 TURNUSY REHABILITACYJNE

 LIKWIDACJA BARIER

ŚRODKI POMOCNICZE

 REHABILITACJA ZAWODOWA

 ULGI I UPRAWNIENIA

 ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

 WNIOSKI  

 AKTY PRAWNE


PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,


Na równi z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym traktuje się orzeczenie:

  • komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia zaliczające do I grupy inwalidów, wydane przed 01.09.1997r.,

  • lekarza orzecznika ZUS uznające całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, wydane po 31.08.1997r.
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeśli została uznana za niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym, a niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 lat,
  • osobom, które ukończyły 75 lat.


Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie przysługiwać osobie:
  • przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie jeżeli pobyt osoby i udzielane jej świadczenia są choćby w części finansowane z budżetu państwa lub Narodowego Funduszu Zdrowia,
  • uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
     
Zasiłek nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie karnym lub poprawczym.

WAŻNE!

Uprawnionemu wypłaca się tylko jeden zasiłek pielęgnacyjny. W przypadku zbiegu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z prawem do dodatku pielęgnacyjnego do emerytury lub renty - wypłaca się tylko dodatek pielęgnacyjny.